Вход | Регистрация

Система за генериране на тестове

Система, която да позволява въвежданеи категоризиране на въпроси и генериране на тестове, годни за отпечатване.

  • всеки въпрос има следните характеристики: условие, ниво на трудност, няколко отговора, като точно един е верен
  • въпросите, в конкретната реализация да се задават в текстови файлове (XML, plain-text)
  • да е възможно да се добавят лесно други формати за вход въпросите (да се четат от база от данни, JSON или YAML например)
  • да се измисли формат на файл, който да описва кои въпроси участват в един тест
  • да се напише генератор на тестове, на който се дават комбинации (файл/директория, брой, интервал за трудност) и той генерира тест, в който от съответния файл/директория има толкова на брой въпроси и сумата на трудносите е в указаните граници. Изходът трябва да е в горния файлов формат
  • генераторът да поддържа задаване на служебна информация: име на теста, дата, вариант
  • при генерирането трябва да се спазват следните условия:
  • въпросите трябва да бъдат сортирани възходящо, по трудност
  • от файл в горния файлов формат да може да се създаде файл, годен за отпечатване (HTML, PDF, TeX, DOC)